نگهدارنده های V شکل

      

  •        دارای بازوی نگهدارنده قطعه اپتیکی
  •        قابلیت نگهداری قطعات استوانه ای شکل

 

گیره‏ هایVمناسب برای نگه داشتن اشیاء استوانه ‏ای شکل مانند لوله لیزر می‏ باشند. بازوی تعبیه شده در این قطعه به کاربرد آسان ‏تر و وسیع ‏تر این گیره‏ کمک می ‏نماید. در صورت نیاز به اطمینان بیشتر از پایداری شیء، سوراخM6تعبیه شده بر روی بازو امکان اتصال بازوی اضافه به این قطعه را فراهم آورده است.

fkl