آشکارسازهای سیلیکونی

 

این آشکارساز (فوتودیود) از نوع آشکارسازهای سیلیکونی است که برای اندازه گیری نسبی شدت نور استفاده میشود. از ویژگی هایاینسریاز آشکارسازها، وجوددو پیچ تنظیم در پشت قاب آشکارساز است که امکان تغییر(Gain)و(Amplitude)را که در انواع آشکارسازهایسیلیکونی، در طول موج های متفاوت بهشدت تغییر می کند، برای کاربر فراهم می آورد. این ویژگی محدودیت عدم آشکارسازی در شدت های کم و اشباع شدن آشکارساز در برخی طول موج های خاص را از میان می برد.

این آشکارساز به همراه درایور با دو شماره فنی ارائه می شود. در نوع اول تغییرات ولتاژ خروجی ناشی از تغییر شدت به وسیله یک مولتی متر و یا اسیلسکوپ قابل مشاهده و ثبت است. و در نوع دوم درایور به همراه نرم افزار ارائه می­شود که فرآیند اندازه گیری برخط(Online) توسطکامپیوتر قابل مشاهده و ثبت به صورت یک فایل متنی(.txt)در بازه زمانی معین شده توسط کاربر است.همچنین قابلیت اتصال همزمان دو آشکارساز به یک درایور از دیگر ویژگی های قابل توجه این مدل است.