نگهدارنده پلاریزور

  • قابلیت چرخش به صورت پیوسته
  • مجهز به پیچ قفل درجات جهت ایجاد پایداری در هنگام اندازه گیری
  • دقت اندازه گیری 2 درجه ای
  • قابلیت اتصال به میله استیل توسط مغزی M4

 

نگه‏دارنده چرخانPHRطوری طراحی شده که ابزارهای اپتیکی با قطریک اینچنظیر پلاریزورها و تیغه ربع موج و نیم موج، به طور مطمئنی در سوراخ مرکزی که به صورت حلقه‏ ای با شیارهای باقیمانده در داخل آن می ‏باشد، نگه داشته شوند. وضعیت قرار گرفتن، در مقیاس360 درجه با گام 2 درجه تعریف می ‏شود. سوراخ ‏های ایجاد شده در کف هر نگه‏دارنده امکان نصب میله‏ های مختلف را می ‏دهد. در صورت نیاز می توانید پلاریزور با ورنیه که دقت آن 0.2 درجه است را سفارش دهید.

 

fkl