جابجاگر با 6 درجه آزادی

  • قابلیت ایجاد سه درجه آزادی در مختصات دکارتی و سه درجه در مختصات قطبی و کروی
  • قابلیت تنظیم ارتفاع نمونه با دقت 6 میکرومتر.

جابجاگر با شش درجه آزادیPP-ME-CAMشامل یک مجموعه مبنا با سه درجه آزادی در مختصات دکارتی و مجموعه گزینشی دیگری با سه درجه آزادی در مختصات قطبی- کروی می‌باشد. مجموعه مبنا تنظیم اولیه مکان نمونه و مجموعه گزینشی تنظیم دقیق آن را انجام می دهند.

جابجایی در راستای  و YوZبا استفاده از پیچهای تنظیم انجام می‏شود. پیچ‌های دوگانه قابلیت جابجایی در صفحه برای تنظیم ترازمندی نمونه را فراهم می آورند و پیچ دیگری قابلیت جابجایی دورانی حول محور عمود بر نمونه را بر عهده دارد.

 

fkl