دارای کشوهای مجهز به برچسب نام و عکس قطعه

صرفه جویی اقتصادی 10 تا 20 درصدی در مقایسه با سفارش قطعات به صورت جداگانه 

 

ویژگی ها

این مجموعه آزمایشگاهی شامل 41 نوع قطعات و نگه‏دارنده ‏های ضروری برای یک آزمایشگاه اپتیک یا لیزر می‏ باشد. این مجموعه شامل 264  قلم است. انواع پایه ‏ها، میله‏ ها، نگه دارنده میله ‏ها، نگه‏دارنده‏ های اپتیکی ثابت و متحرک، نگه‏دارنده‏ های پلاریزور، صفحات قائم و متحرک، جابجاگرهای آزمایشگاهی یک، دو و سه بعدی به همراه کیت پیچ از اجزای این مجموعه می‏ باشد. قیمت مناسب و کیفیت بسیار خوب این مجموعه ، برای راه ‏اندازی یک آزمایشگاه  بسیار مناسب می ‏باشد.

مشخصات

 

ردیف شماره فنی شرح تعداد
1 SHB1 یایه H 10
2 SUB1 پایه U 10
3 SBP1 صفحه پایه 10
4 SPH50 نگه‏دارنده میله 50 میلی متر 10
5 SPH100 نگه‏دارنده میله 100 میلی متر 10
6 SPH120 نگه‏دارنده میله 120 میلی متر 10
7 SPP40 میله 40 میلی متر 10
8 SPP50 میله 50 میلی متر 10
9 SPP60 میله 60 میلی متر 10
10 SPP100 میله 100 میلی متر 10
11 SPP120 میله 120 میلی متر 10
12 SPP150 میله 150 میلی متر 10
13 SPP200 میله 200 میلی متر 10
14 RAPC03 گیره میله 10
15 SAPC00 گیره میله گردنده 4
16 TCP گیره میز 10
17 RAPT01 صفحه قائم نوع 1 4
18 RAPT02 صفحه قائم نوع 2 4
19 MHOF01 نگه‏دارنده ثابت آینه یک اینچ 4
20 MHOF02 نگه‏دارنده ثابت آینه دو اینچ 4
21 KKMM نگه‏دارنده آینه متحرک 4
22 KMM10 نگه‏دارنده قابل تنظیم آینه 1 اینچ 4
23 KMM20 نگه‏دارنده قابل تنظیم آینه 2 اینچ 4
24 LHA نگه‏دارنده اپتیکی با قابلیت تنظیم 4
25 AAHO نگه‏دارنده اپتیکی با قابلیت تنظیم 4
26 PHR نگه‏دارنده پلاریزور 4
27 KPMS نگه‏دارنده قابل تنظیم صفحه 4
28 KPM100 نگه‏دارنده قابل تنظیم منشور 2
29 SPC طوق میله 30
30 XLTS2500 X جابجاگر یک بعدی 2
31 XYLTS2500 XY جابجاگر دو بعدی 2
32 XYZLTS2500 XYZ جابجاگر سه بعدی 2
33 FFHR نگه‏دارنده فیلم و فیلتر 4
34 PHR100 نگه‏دارنده صفحه 4
35 MHK01 نگه‏دارنده قابل تنظیم قطعات اپتیکی 1 اینچ 4
36 MHK02 نگه‏دارنده قابل تنظیم قطعات اپتیکی 2 اینچ 4
37 SFLM10 نگه‏دارنده عدسی ثابت یک اینچ 4
38 SFML20 نگه‏دارنده عدسی ثابت دو اینچ 4
39 ALH20 نگه‏دارنده قابل تنظیم لیزر 20 سانتی متری 1
40 SKT75 مجموعه پیچ 1
41 KOM100 نگه‏دارنده متحرک اپتیک با ارتفاع قابل تنظیم 2
    جمع کل 264

 

KITE BASE Recovered