گیره میله 

    

  •        ایجاد زوایای متفاوت بین میله های استیل جهت نگهداری اجزای اپتومکانیکی در تمام فضای سه بعدی
  •        استفاده از پیچ های آلومینیومی جهت قفل کردن مکان میله ها در داخل گیره ها
  

 

گیره های میله در دو مدل ثابت و گردنده  طراحی شده اند که گیره ثابت با کد فنی RAPC03  برای نگهداشتن دو میله با زاویه عمود نسبت به یکدیگر به کار می رود. گیره گردنده با کد فنی SAPC00 برای نگه داشتن دو میله با زاوایای مختلف به کار می رود.  

 fkl