پایه های نگهدارنده میله

  

  •        ایده آل جهت اتصال به میله نگهدارنده
  •        ساخته شده از آلومینیوم آندایز شده

 

پایه‏ ها از جنس آلومینیوم آنادایز شده تهیه شده‏ اند. اشکال مختلف این پایه ‏ها امکان ایجاد چیدمان‏ های مختلف را فراهم می‏ آورد.

         fkl