پایه های مغناطیسی

  •         قابلیت اتصال به نگهدارنده میله
  •         دارای کلید فعال/غیر فعال کردن خاصیت مغناطیسی
 

 

پایه های مغناطیسی جهت ایجاد آزادی در جابجایی قطعات اپتومکانیکی مورد استفاده در آزمایشگاه های اپتیک و لیزر مورد استفاده قرار می گیرند. بر روی

 

این پایه ها یک کلید تعبیه شده است که توسط آن می توان اتصال پایه مغناطیسی یا عدم اتصال آن به میز را تعیین کرد. جهت به کار بردن این پایه باید از میز

 

اپتیکی با سطح فرومغناطیس (بگیر) استفاده نمود.

         fkl