نگهدارنده میله پایه ستونی

    

  •        مجهز به مگنت جهت تنظیم چیدمان پیش از محکم کردن قطعه به میز
  •        مجهز به شیار افزایش دهنده نقاط تماس میله و نگهدارنده جهت ایجاد پایداری بیشتر

 

 

نگهدارنده های میله پایه ستونی قابلیت تطبیق پذیری نگهدارنده های میله استاندارد را با پایداری میله های پایه ستونی ترکیب می کند. در پایه ی هر یک از

 

نگهدارنده ها جهت ایجاد قابلیت تنظیم ستاپ پیش از محکم کردن قطعات به میز، سه عدد مگنت قرار داده شده است. در راستای طول هر یک از نگهدارنده ها

 

شیاری جهت افزایش نقاط تماس میله استیل به بدنه نگهدارنده ایجاد شده است.صفحه نگهدارنده چرخانRMP100می تواند المان های متصل شده به صفحه

 

رویی را به صورت 360 درجه در راستای افقی با دقت2 درجه و به صورت 90 درجه در راستای قائم حرکت دهد. هر دو چرخاننده به پیچ های قفلی مجهز هستند

 

که عدم حرکت وسیله پس از تنظیم مکان توسط کاربر را تضمین می کند.

         fkl