نگهدارنده های میله استاندارد    

  •        مجهز به پیچ قفل جهت ثابت نگه داشتن میله استیل
  •        دارای سوراخ با رزوه M6 در انتهای نگهدارنده جهت اتصال به انواع صفحات پایه
 

 

نگهدانده های میله استاندارد در ارتفاع های 30 ،40، 50، 60، 75، 100 و 120 میلیمترموجود هستند که  قادر به نگهداری میله های استیل در سایز های مختلف

 

هستند.ایننگهدارندههامیتوانندتوسطپایههایUوHشکلبهمیزاپتیکیقفلشوند.  

         fkl