نگهدارنده میله قابل تنظیم

  •        قابلیت تنظیم ارتفاع به میزان 11.3 میلیمتر
  •        0.635 میلیمتر تغییر ارتفاع به ازای هر بار چرخش پیچ تنظیم ارتفاع

نگهدارنده قابل تنظیم میله قابلیت تنظیم ارتفاع میله استیل را بدون باز کردن پیچ قفل نگهدارنده را دارد. جهت تنظیم ارتفاع میله باید پیچ قفل کننده پایینی آزاد

شود و پیچ قفل کننده بالایی بسته شود. پس از تنظیم ارتفاع میله، قفل پایینی بسته می شود و میله به صورت پایدار در ارتفاع مورد نظر قرار می گیرد.

fkl

ssph