میله های استیل مدرج

  •        میله مدرج جهت تنظیم ارتفاع دقیق اجزای اپتومکانیکی
  •        دقت 1 میلیمتر

 

این میله ها با دقت 1 میلی متر مدرج شده اند و امکان تنظیم ارتفاع دقیق و سریع اجزای اپتومکانیکی جهت هم خط بودن المان های اپتیکی را به کاربر می دهند.

 

fkl

sspp