نگهدارنده اپتیکی قابل تنظیم

  •        قابل کاربرد جهت اپتیک هایی با قطر 15 تا 70 میلیمتر
  •        طراحیV شکل جهت نگهداری ایمن از عدسی
  •        دارای ارتفاع تنظیم پذیر تا حداکثر ارتفاع 100 میلیمتر

 

AAHO، نگه‏دارنده عدسی قابل تنظیم، که توانایی نگاه داشتن عدسی های نازک اپتیکی یا عدسی های استوانه ای شکل با محدوده قطر از 1.5 تا 100 میلی‏متر را داراست. قطعات اپتیکی بین یک پایهVشکل متحرک و نگه‏دارنده به نرمی ولی محکم بسته می شوند .AAHOمی تواند با تغییر در ارتفاع تنظیم شود و به سادگی با پیچ های کنار در جای خود قفل شود. وجه جلوی این پایه دارای سوراخی با قابلیت تطبیق باM4می باشد که برای الصاق آسان به پست های سری متریک تعبیه شده است.

fkl