نگهدارنده ثابت عدسی و آینه

  • قابلیت نگهداری از عدسی ها و آینه ها با قطر استاندارد یک و دو اینچ
  • دارای حلقه جهت ثابت نگه داشتن اپتیک در درون نگهدارنده

 

 

نگهدارنده عدسی (SFLM)

SFLM10 وSFLM20   نگه‏دارنده عدسی با قطرهای ثابت توانایی نگاه داشتن عدسی های اپتیکی باقطرهای یک اینچ و دو اینچ را داراست. قطعات اپتیکی پس از قرار گرفتن در آن به سادگی با پیچ های کنار در جای خود قفل می شوند. وجه جلوی این پایه دارای سوراخی با قابلیت تطبیق باM4می باشد که برای الصاق آسان به پست های سری متریک تعبیه شده است.

 

fkl

sffflm

نگهدارنده آینه(MHOF)

نگهدارنده های آینه MHOF01 و MHOF02 قابلیت نگهداری آینه های اپتیکی با قطرهای یک و دو اینچ را داراست. در وجه های پشتی آنها، پایه ای با قابلیت تطبیق با M4  قرار دارد که برای الصاق آن به پست های متریک تعبیه شده است. 

Picture4