صفحات قائم

  •        امکان ایجاد ساختارهای سه بعدی بوسیله قطعات اپتومکانیکی
  •        طراحی مناسب برای وصل کردن قطعات در سایزهای مختلف

 

بست های راست گوشه جهت ایجاد ساختارهای سه بعدی توسط قطعات اپتومکانیکی مورد استفاده قرار می گیرند. مدل RAT02دارای دو شیار جهت رد شدن پیچ و بسته شدن آن بر روی یک صفحه در قسمت زیرین و همچنین تعدادی سوراخ M6در قسمت کناری است.

 fkl    

 

rapt