روزنه (Pin hole)

   

  •        ایده آل جهت ساختفیلترهای فضایی
  •        قطر پین هول از 10 میکرومتر به بالا
  •        دارای نگهدارنده با قطر استاندارد 1 اینچ

 

پین هول ها در قطرهای متفاوت از 10 میکرومتر به بالا موجود هستند. این پین هول ها در نگهدارنده هایی با قطر 1 اینچ نگهداری می شوند که این امر استفاده از آنها در ستاپ های مختلف اپتیکی را به آسانی امکانپذیر می کند. در کاربردهای زیادی نظیر هولوگرافی، تغییرات شدت در پرتو لیزر غیر قابل قبول است. با استفاده از این پین هول ها به همراه ابزار ایجاد موقعیت دقیق و همچنین المان کانونی کننده مناسب، می توان نویزهای موجود در پرتو لیزر را از بین برد تا باریکه ی بر جای مانده دارای شکل پروفایل گوسی شود. جنس این پین هول ها از استیل با ضخامت 20 میکرومتر است و دایروی بودن آنها توسط میکروسکوپ نوری به طور دقیق مورد آزمایش قرار می گیرد.

  fkl