تداخل سنج مایکلسون وسیله ای پرکاربرد جهت اندازه گیری طول موج نور، و همچنین ضریب شکست مواد شفاف است. این چیدمان قابلیت استفاده به صورت مدولار و جابجا کردن بازوها جهت انطباق با میز یا بردبورد اپتیکی را داد. در این چیدمان از یک لیزر دیودی به عنوان منبع نور استفاده می شود. آینه ها و پرتو شکاف بر روی نگهدارنده های قابل تنظیم قرار گرفته اند و می توان به وسیله این نگهدارنده ها همخطی را در تمام بازوها به طور دقیق ایجاد کرد.