باریکه گستر با نسبت های مختلف در آزمایش های اپتیکی و لیزری که در آنها نیاز به نور گسترده شده لیزر است، کاربرد دارد. با توجه به اینکه قطر خروجی اکثر لیزرها از مرتبه میلیمتر است و در اندازه گیری های دقیق، فاصله یاب لیزری و مخابرات لیزری نیاز به باریکه با قطر بزرگتر است. همچنین برای بهبود تمرکز پرتوها در پردازش مواد مانند حکاکی، جوشکاری و حفاری لیزری به باریکه گسترده شده لیزری نیاز است.

ردیف شماره فنی شرح ماده اولیه
1 BE-50-10X-VIS باریکه گستر- X10 با قطر خروجی 50 میلیمتر آلومینیوم با آنادایز سیاه
2 BE-50-20X-VIS باریکه گستر- X20 با قطر خروجی 50 میلیمتر آلومینیوم با آنادایز سیاه
3 BE-50-30X-VIS باریکه گستر- X30 با قطر خروجی 50 میلیمتر آلومینیوم با آنادایز سیاه
4 BE-25-10X-VIS باریکه گستر- X10 با قطر خروجی 25 میلیمتر آلومینیوم با آنادایز سیاه
5 BE-25-20X-VIS باریکه گستر- X20 با قطر خروجی 25 میلیمتر آلومینیوم با آنادایز سیاه
6 BE-25-30X-VIS باریکه گستر- X30 با قطر خروجی 25 میلیمتر آلومینیوم با آنادایز سیاه
7 BE-50-10X-SP باریکه گستر- X10 با قطر خروجی 50 میلیمتر با نگه‏دارنده پین هول آلومینیوم با آنادایز سیاه
8 BE-50-20X-SP باریکه گستر- X20 با قطر خروجی 50 میلیمتر با نگه‏دارنده پین هول آلومینیوم با آنادایز سیاه