مطالعه توزیع فضایی محیط ناهمگن

 

ویژگی ها

انحراف سنجي ماره، از روش های اپتیکی اندازه گیری و تکنيک تحليل جبهه موج است که در آن از ترکيب اثر تالبوت و تکنيک ماره براي اندازه گيري و تست اجسام فازي يا سطوح بازتابي استفاده می ‏شود.

 چیدمان اندازه ‏گیری مطابق با شکل زیر انجام می گیرد که در آن از يک لیزر دیودی با طول موج 655 نانومتر به عنوان نور گمانه و از دو عدسی L1 و L2 با فاصله کانونی 6 و200 میلی‏متر و يک پین‏ هول به قطر 17میکرون به عنوان باریکه ‏گستر استفاده می شود. برای اندازه‏ گیری میزان انحراف پرتوها هنگام عبور از جسم فازی، از دو توری G1وG2با گام10 خط در میلی‏متر بهره گرفته خواهد شد. با استفاده از يک عدسی L3 به فاصله کانونی200 میلیمتر فریزهای ماره در دو حالت مرجع و منحرف شده بوسیله CCD ثبت می گردد. برای آنکه خطوط توری حذف و فقط نقش ماره ثبت شود از يک دیافراگم در محل کانون عدسی به عنوان فیلتر فضایی استفاده می ‏شود.


 

 مشخصات

به طور خلاصه دستگاه شامل قطعات زیر است:

تعداد شرح شماره فنی ردیف
2 برد برد اپتیکی 500*1000*16 میلی متر با پایه ثابت BB100-50-16-FS 1
1 باریکه گستر با قابلیت قراردادن پین هول BE-50-20X-SP 2
1 دوربین DSLR CCD-600CA-IM 3
2 توری رانکی 2" x 2" (10 lp/mm) ROG-2*2-10 4
2 توری رانکی 2" x 2" (20 lp/mm) ROG-2*2-20 5
10 نگه‏دارنده میله 50 میلی متر SPH50 6
10 نگه‏دارنده میله 100 میلی متر SPH100 7
10 میله 50 میلی متر SPP50 8
10 میله 100 میلی متر SPP100 9
10 پایه H SHB1 10
10 پایه U SUB1 11
10 صفحه پایه SBP1 12
1 نگه‏دارنده لیزر ALH15 13
1 لیزر دیودی 5 میلی وات، 655 نانومتر LDCL-655-50 14
1 دیافراگم DDM 15
1 کیت پیچ SKT75 16
2 پلاریزور PO-FI 17
1 نگه‏دارنده صفحه متحرک KPMS 18
4 نگه‏دارندهاپتیکیباقابلیتتنظیم AAHO 19
1 میکرو لنز SP-4D-6F 20
1 پین هول PE-20 21
2 عدسی دابلت AC508-200 22
1 نگه‏دارنده میکرو لنز ACLM05 23
1 پروب اندازه گیری شرایط محیطی AIR-CO-PB 24
5 پایه مغناطیسی MAG200 25