انواع عدسی با فواصل کانونی متفاوت

ضرایب شکست متفاوت جهت انواع کاربردها

 

ویژگی ها

عدسی های سینگلت و دابلت با فواصل کانونی، قطرها و ضخامت های مختلف به شرح زیر موجود می باشند. لطفا جهت دریافت لیست کامل قطعات اپتیکی با ما تماس بگیرید.

مشخصات

Code

Kind

F1

R1

R2

Diameter

Thickness

n

coated

Price (Rial)

L101

دابلت تخت کوژ

45

20.3

 

21.86

10.6

 

No

500000

L102

سینگلت تخت کوژ

27

11.34

 

15.96

4.74

1.4564

No

300000

L103

سینگلت دو کوژ

45

44.24

 

22.04

5.36

1.512

No

350000

L104

سینگلت دو کوژ

37.5

24.66

74.5

33

12

1.516

No

350000

L105

دابلت دو کوژ

195

107.2

370.8

51.18

11.2

 

Yes

900000

L106

دابلت دو کوژ

78

41.2

137.3

41.4

20

 

No

600000

L107

سینگلت تخت کوژ

49

25.3

 

36.8

9.25

1.5741

No

350000

L108

سینگلت دو کوژ

31.5

18.48

135.6

30

10

1.5283

No

350000

L109

سینگلت تخت کوژ

315

37.83

 

39.6

3.8

1.5108

No

400000

L110

سینگلت تخت کوژ

49

24.55

 

36.8

9.5

 

No

305000

L111

سینگلت تخت کوژ

48

27.36

 

38.05

11.1

1.5761

Yes

450000

L112

آسفریک تخت کوژ

24

 

36.98

 

 

No

750000

L113

سینگلت دو کوژ

43

43.4

 

22.94

 

1.5157

No

350000

L114

سینگلت تخت کوژ

13

6.53

 

13.8

8.46

1.512

No

300000

L115

سینگلت تخت کوژ

110

56.4

 

21.94

3.2

1.5172

No

300000

L116

سینگلت کوژ کاو

 

-57.5

3200

16.9

1.4

1.5174

No

300000

L117

دابلت دو کوژ

40

72.78

12.1

15.92

8.97

 

Yes

600000

L118

سینگلت دو کوژ

37.5

24.66

74.5

33

12

1.516

No

350000

L119

دابلت تخت کوژ

40

15.87

 

16.9

 

1.46.7

Yes

600000

L120

سینگلت تخت کوژ

17.5

9.36

 

18.8

14

1.564

No

300000