صفحات گردان موتوردار

    

  •        جاروب زوایای دلخواه با دقت 0.01 درجه
  •        حرکت در دو جهت ساعتگرد و ساعتگرد
  •          قابلیت حرکت بصورت دستی و موتورایز

صفحات گردانMRS250002 شرکت مه فناور، می تواند  زاویه های دلخواه قابل تنظیم  را در دو جهت ساعتگرد و پادساعتگرد و با دقت 0.01 درجه، جاروب کند.این دستگاه هم به صورت دستی و هم بوسیله رایانه قابلیت جابجایی دارد. نرم افزار این دستگاه با سی شارپC# نوشته شده است که می تواند در زمینه اندازهشناسی،بازرسیویفرنیمههادي،میکرورباتیک،تستسنسورها،تنظیمموقعیتزاویهايقطعاتاپتیکیمانندقطبشگرها،تیغههايموجوغیره کاربرد داشته باشد.  این شرکت آمادگی پذیرش سفارش ساخت هر نوع جابجاگر موتوردار با توجه به نیاز مشتری است. شما می توانید با توجه به کاربرد موردنظر، یک جابجاگر یک بعدی، دو بعدی یا غیره را نصب شده بر این سیستم سفارش دهید.

         fkl

 mrse025