نگهدارنده پلاریزور دقیق

  • قابلیت چرخش به صورت پیوسته
  • مجهز به پیچ قفل درجات جهت ایجاد پایداری در هنگام اندازه گیری
  • مجهز به میکرومتر جهت تنظیم دقیق زاویه در محدوده 5 درجه

  • قابلیت اتصال به میله استیل توسط مغزی M4

این نگهدارنده طوری طراحی شده که ابزارهای اپتیکی با قطر ا اینچ، نظیر پلاریزورها و تیغه ربع موج ونیم موج، در سوراخ مرکزی بوسیله حلقه هایی نگه داشته می شوند. این نگهدارنده قابلیت چرخش 360 درجهباگام0.2 درجه بااستفاده از ورنیه رادارا می باشدولیقابلیت اصلی آن با استفاده از پیچ میکرومتری واقع در قسمت بالایی آن انجام می شود. با قفل کردن پیچپائینیبه صفحه چرخنده اجازه داده می شود که بهاندازه 10 درجه با دقت 0.02 درجه بچرخد.سوراخ های ایجاد شده درکفهر نگه دارنده امکان نصب میله های مختلف را می دهد.


fkl

 

FPHR