نگهدارنده مدورچرخان

  •           قابلیت اسکن دو محور از مختصات کروی
  •          چرخش کامل 360 درجه ای قسمت زیرین و چرخش 90 در جه ای قطعه بالایی
 

صفحه نگهدارنده چرخانRMP100می تواند المان های متصل شده به صفحه رویی را به صورت 360 درجه در راستای افقی با دقت2 درجه و به صورت 90 درجه در راستای قائم حرکت دهد. هر دو چرخاننده به پیچ های قفلی مجهز هستند که عدم حرکت وسیله پس از تنظیم مکان توسط کاربر را تضمین می کند. در مدل RMP200  حرکت صفحه زیرین توسط میکرومتر به اندازه 5 درجه قابلیت تنظیم دقیق با دقت صدم درجه را دارد.

fkl