گیره چنگکی

  •           مناسب برای نگه داشتن میله پایه های ستونی 
  •          ایجاد آزادی برای بستن پایه های ستونی روی میز اپتیکی با چرخش به دور میله
 

 

این گیره ها برای بستن میله پایه های ستونی رو میز اپتیکی به کار میرود. با داشتن شکل چنگال آزادی عمل برای بستن  در هر جهت دلخواه اطراف میله را ایجاد می کند. در دو حالت آنادایز شده و آنادایز نشده موجود می باشد.

           fkl