نگه‏دارنده های آینه  MHOF01  و MHOF02   قابلیت نگه‏داری آینه‏ های اپتیکی با قطرهای  یک اینچ و  دو اینچ را داراست. در وجه‏ ها جلو و پایین آنها  ، پایه ‏های  دارای سوراخی با قابلیت تطبیق با M4 می‏باشد که برای الصاق آسان به پست‏های سری متریک تعبیه شده است.

 

 

 

MHOF01

نگهدارنده آینه ثابت