ایزولاتورهای بر پایه اثر فارادی در مخابرات نوری نقش مهمی را ایفا می کنند. این ایزولاتورها از بازتاب ناخواسته نور کوپل شده به فیبر نوری و ایجاد نویز در سیستم جلوگیری می کنند.

چیدمان آزمایشگاهی اثر فارادی شرکت مه فناور جهت تعیین ثابت وردت مواد در یک طول موج خاص طراحی شده است. در این چیدمان از لیزرهای دیودی 532 و 655 نانومتر به عنوان منبع نوری استفاده می شود. نمونه جهت بررسی بین یک عدد پلاریزور و یک عدد آنالیزور (پلاریزور چرخان) قرار می گیرد. دتکتور فوتونی قرار گرفته در انتهای ستاپ، شدت نور را به صورت تابعی از زاویه آنالیزور نمایش می دهد.