انعطاف در محل قرار گیری فرانژ های تداخلی در تداخل سنج ماخ زندر یکی از مزیت های مهم این تداخل سنج نسبت به دیگر تداخل سنج ها است. قطعات مورد نیاز در این چیدمان قابلین اجرای مدولار ستاپ را به کاربر می دهند. یکی از کاربردهای این تداخل سنج اندازه گیری ضریب شکست مواد شفاف قرار گرفته در یکی از بازوهای تداخل سنج است.